Lidbil

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

 

Lidbil AB, 556108-0085 (nedan ”Företaget” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Lidbil AB, org.nr 556108-0085 med adress Mellbygatan 48 53151 Lidköping samt Torggatan 54 534 50 Vara och telefonnummer 0510-866 00 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Gemensamt personuppgiftsansvar

Företaget har ingått ett samarbetsavtal med Renault Nordic AB och Renault SAS (nedan gemensamt benämnda ”Renault”) där Företaget och Renault delar uppgifter med varandra för att bl.a. kunna förbättra produkter och tjänster, stärka kundupplevelsen, marknadsföra tjänster och produkter och för att säkerställa kvalitet i verksamheten. Detta innebär att Företaget och Renault är gemensamt personuppgiftsansvariga för vissa behandlingar. Den lagliga grunden för behandlingen i dessa fall är Företagets och Renaults berättigade intressen av att kunna marknadsföra sig, säkerställa kundnöjdhet samt hantera garantianspråk. Det gemensamma personuppgiftsansvaret föreligger mellan Företaget och Renault vid personuppgiftsbehandling för följande ändamål:

Vilka personuppgifter behandlar Företaget?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss, hyr/lånar/provkör ett fordon, ingår avtal om däckförvaring, säljer ditt fordon till oss eller lämnar ditt fordon på en av våra verkstäder kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra events eller butiker. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du lämnar in ditt fordon på en av våra verkstäder för reparation eller service kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenskaper. Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper eller leasar ett fordon från oss. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker någon av våra hemsidor kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 

 

 

 

 

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 

 

 

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av relevanta bolag i Lidbil-koncernen samt av Lidbil-koncernens interna administrationsbolag som även hanterar IT, Lidköpings Automobil AB. När vi delar uppgifter med relevant bolag i Lidbil-koncernen är bolaget i de allra flesta fall personuppgiftsbiträde till oss vilket innebär att bolaget behandlar dina uppgifter för vår räkning. Vi delar även uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Företaget ingår biträdesavtal med leverantören.

Företaget kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du använder våra verkstadstjänster, köper tilläggstjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners (t.ex. fordonsinformation som fordonstillverkare samlar in eller information om du tecknar försäkring eller finansiering med finans- eller försäkringsbolag som vi samarbetar med). Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Företaget dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Företaget på adressen ”Lidbil AB Attention: Integritet, Box 911, 53119 Lidköping eller maila till Företaget på GDPR.PV@lidbil.se. Har du frågor om vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 0510-86600 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.

Om du vill utöva dina rättigheter gällande personuppgifter som omfattas av det gemensamma personuppgiftsansvaret med Renault skall du skicka email till privacy.nordic@renault.com, eller skicka brev till Renault på adressen Box 1028, 164 21, Kista, Attention: Datasyddsansvarig.

Har du frågor om kring Renaults hantering av personuppgifter kan du hitta mer information på följande länk https://www.renault.se/integritetspolicy.html.

______________________

Denna integritetspolicy fastställdes av Lidbil AB, 2019-04-04

Menu

Lidköping

Besöksadress:
Mellbygatan 48
LIDKÖPING

Visa karta

Växel:
0510-866 00 (knappval)

Öppettider och kontaktuppgifter »

Postadress:
Box 911
531 19 LIDKÖPING

Vara

Besöksadress:
Torggatan 54
VARA

Visa karta

Växel:
0512-335 40

Öppettider och kontaktuppgifter »