Miljöpolicy för Lidbil AB

Mål

  • Vår verksamhet ska kännetecknas av miljöomsorg och förebygga åtgärder för att minska föroreningar.
  • Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på vår verksamhet.
  • Genom ständiga förbättringar ska vi bygga upp ett förtroende hos våra kunder för vårt miljöansvar.

Strategi

Med utgångspunkt från företagets miljöpolicy anger vi fem viktiga strategiska ställningstaganden.

  1. Miljöaspekter ska vägas in i alla beslut som fattas i företagsledningen.
  2. Vi ska erbjuda kunderna bilvårdsprodukter med mindre miljöpåverkan.
  3. Avfallshanteringen ska i hög grad präglas av källsortering.
  4. Personalens kunskap i miljöfrågor ska ständigt förbättras.
  5. Information ska lämnas till våra intressenter om vårt miljöansvar.

Ovanstående miljöpolicy gäller från den 1 november 2008.

Lidbil
Tobias Nordendorph
VD

Miljön