Miljöpolicy för Lidbil AB

Vår verksamhet skall kännetecknas av god miljöomsorg och förebyggande åtgärder för att förebygga att verksamheten inte påverkar miljön negativt mer än nödvändigt. Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på vår verksamhet. Genom ständiga förbättringar så skall vi bygga upp ett förtroende hos våra kunder för vårt miljöansvar.

Strategi

Med utgångspunkt från företagets miljöpolicy anger vi följande viktiga strategiska ställningstagande:

  1. Miljöaspekter skall vägas in i alla beslut som fattas av företagsledningen.
  2. Vi skall i den mån det är möjligt och passar kundens önskemål erbjuda de mest miljövänliga alternativen exempelvis miljömärkta kemikalier och miljöbilar.
  3. Avfallshanteringen skall i hög grad präglas av källsortering.
  4. Personalens kunskap kring hantering av miljöfarliga produkter och källsortering skall vara i linje med vår policy.

Lidbil AB

Tobias Nordendorph, VD

Miljön